مدیریت امور سرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 فهرست مشاغل خانگي    حجم فايل:  473.6 KB
 برش سال 93 مشاغل خانگي    حجم فايل:  107.51 KB
 قراردادعامليت    حجم فايل:  963 KB
 فهرست فعاليتهاي اولويت دار    حجم فايل:  39.37 KB
 برش بانکي تسهيلات    حجم فايل:  80.27 KB
 راهکارهاي دسترسي به اشتغال پايدار    حجم فايل:  211.08 KB
 تعهدد اشتعال 1393    حجم فايل:  40.09 KB

 زمینه های سرمایه گذاری بخش کشاورزی

     1    حجم فايل:  127.89 KB