مدیر امور سرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگي: عليرضا صادق

محل کار: معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي

سمت: مدير امور سرمايه گذاري

نشاني محل کار: سازمان جهاد کشاورزي

تلفکس: 32259830-058

شرح وظایف :
*برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت گسترش زمینه های کارآفرینی وایجاداشتغال درراستای اجرای سیاستهای مصوب ،پیگیری تحقق اهداف اشتغال سازمان
*زمینه سازی جهت جذب وهدایت سرمایه گذاری غیردولتی دربخش کشاورزی وفراهم آوردن زمینه ها وامکانات مربوطه
*انجام اقدامات لازم وپیگیری جهت جذب وهدایت تسهیلات واعتبارات بانکی موردنیاز طرحها وبرنامه های سازمان حضوردرمراجع ذیصلاح پولی وبانکی به منظورتوجیه ودفاع ازبرنامه های اعتباری مذ کور
*پیگیری درخصوص تسهیل وتسریع درجهت افزایش سرمایه گذاری وهدایت تولیدکنندگان وبهره برداران
تعامل باسایرواحدها درسطوح مختلف وبهره گیری ازظرفیتها وپتانسیل های آنها
* برنامه ریزی درخصوص توزیع متوازن اعتبارات وتسهیلات بخش
*تهیه گزارش اولویتها وخط مش های وزارت در بخش کشاورزی به کلیه سطوح مرتبط کاری
*نظارت برهزینه کرداعتبارات وتسهیلات ابلاغی ودرخواست ارائه گزارش ازکلیه واحدهای مرتبط
*ارائه گزارش اهداف راهبردی وعملیاتی اشتغال
* جلب وحمایت ازکلیه سرمایه گذاران بخش
*تاییدوهدایت طرحهای سرمایه گذاری استان درراستای اهداف سازمانی وهماهنگی با کلیه دستگاهها وادارات مرتبط دراین زمینه
*پاسخگویی به مراجعات ومکاتبات مردمی احاله شده ازدستگاههای ذیربط
* شناسايي و اطلاع رساني زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
* بررسي موانع و معضلات امر سرمايه گذاري و ارائه راهكاروتعامل لازم جهت رفع اين موانع با دستگاههای مربوطه