شرح وظایف | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیرامورسرمایه گذاری

مهندس علیرضا صادق

تلفکس 05832259830


بخش كشاورزي به دليل بهره وري پايين وداشتن ريسكهاي خارج ازكنترل همواره به چندين ابزارحمايتي دركناراعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد دراین راستا مدیریت امورسرمایه گذاری باانجام برنامه ریزی واقدامات لازم، بسترمناسبی جهت سرمایه گذاری درکلیه زیربخشهای کشاورزی،کارآفرینی واشتغال هماهنگ با سیاستهای ابلاغی  را بصورت متوازن وعادلانه پیگیری می نمایددراین خصوص این مدیریت با جلب وهدایت سرمایه گذاران ،تعامل بابانکهای عامل ،نظارت برهزینه کرد تسهیلات وانجام هماهنگی های بین دستگاهی سعی برتوسعه بخش کشاورزی باتکیه برافزایش تولیدپایدار ،افزایش بهره وری ،افزایش تولیدات و...دارد.
شرح وظایف :
*برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت گسترش زمینه های کارآفرینی وایجاداشتغال درراستای اجرای سیاستهای مصوب ،پیگیری تحقق اهداف اشتغال سازمان
*زمینه سازی جهت جذب وهدایت سرمایه گذاری غیردولتی دربخش کشاورزی وفراهم آوردن زمینه ها وامکانات مربوطه
*انجام اقدامات لازم وپیگیری جهت جذب وهدایت تسهیلات واعتبارات بانکی موردنیاز طرحها وبرنامه های سازمان حضوردرمراجع ذیصلاح پولی وبانکی به منظورتوجیه ودفاع ازبرنامه های اعتباری مذ کور
*پیگیری درخصوص تسهیل وتسریع درجهت افزایش سرمایه گذاری وهدایت تولیدکنندگان وبهره برداران
تعامل باسایرواحدها درسطوح مختلف وبهره گیری ازظرفیتها وپتانسیل های آنها
* برنامه ریزی درخصوص توزیع متوازن اعتبارات وتسهیلات بخش
*تهیه گزارش اولویتها وخط مش های وزارت در بخش کشاورزی به کلیه سطوح مرتبط کاری
*نظارت برهزینه کرداعتبارات وتسهیلات ابلاغی ودرخواست ارائه گزارش ازکلیه واحدهای مرتبط
*ارائه گزارش اهداف راهبردی وعملیاتی اشتغال
* جلب وحمایت ازکلیه سرمایه گذاران بخش
*تاییدوهدایت طرحهای سرمایه گذاری استان درراستای اهداف سازمانی وهماهنگی با کلیه دستگاهها وادارات مرتبط دراین زمینه
*پاسخگویی به مراجعات ومکاتبات مردمی احاله شده ازدستگاههای ذیربط
* شناسايي و اطلاع رساني زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
* بررسي موانع و معضلات امر سرمايه گذاري و ارائه راهكاروتعامل لازم جهت رفع اين موانع با دستگاههای مربوطه