قرارداد،دستورالعمل ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي