صندوق توسعه ملي | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 برش تسهيلات    حجم فايل:  48 KB
 نرخ سودتسهيلات    حجم فايل:  34 KB
 تصويب نامه    حجم فايل:  642.5 KB
 فهرست فعاليتهاي اولويت دار    حجم فايل:  373.85 KB
 مدارک موردنياز    حجم فايل:  328.5 KB
 نظام نامه تسهيلات ارزي    حجم فايل:  593.86 KB
 نظام نامه تسهيلات ريالي    حجم فايل:  407.37 KB
 فرايند پذيرش تسهيلات ارزي    حجم فايل:  593.86 KB
 فرايندپذيرش تسهيلات ريالي    حجم فايل:  407.37 KB