صندوق توسعه ملي | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي