اعتبارات وتسهيلات | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 مراحل پرداخت تسهيلات    حجم فايل:  32.89 KB
 توزيع تسهيلات سرمايه درگردش 91-92    حجم فايل:  73 KB
 توزيع تسهيلات سرمايه درگردش 92-93    حجم فايل:  62.5 KB
 عملکرد تسهيلات سرمايه درگردش 91-92    حجم فايل:  44.5 KB
 آبياري تحت فشار    حجم فايل:  45 KB
 عملکرد بنگاههاي زودبازده 84-90    حجم فايل:  31 KB