ترويج | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي