انعقاد تفاهم همکاری فی مابین جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید - انعقاد تفاهم همکاری فی مابین جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي