اجرای طرح های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد کشاورزی در سال 1395 - اجرای طرح های مصوب اقتصاد مقاومتی اولویت وزارت جهاد کشاورزی در سال 1395 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي