جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیلاتی کشور در سال 95 - جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت های شیلاتی کشور در سال 95 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي