ضرورت اجرای طرحهای آبیاری نوین در راستای بهره وری ،افزایش راندمان منابع آبی وسطح کشت محصولات استان - ضرورت اجرای طرحهای آبیاری نوین در راستای بهره وری ،افزایش راندمان منابع آبی وسطح کشت محصولات استان | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي