آدرس | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

آدرس: استان خراسان شمالی -بجنورد-بلوارمدرس -کدپستی9417714474 -اتاق 221-تلفکس05832259830