فرم درخواست سرمایه گذاری ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مشخصات سرمايه گذاري
نام :
نام خانوادگي:
شرکت:
مدير عامل:
ميزان و نوع تحصيلات متقاضي/ مديرعامل:
محل اقامت:
مدت اقامت:
تلفن:
تلفن همراه:
نمابر:
پست الکترونيکي:
آدر س پستي:
نوع فعاليت/طرح:
ظرفيت:
فرد:
نوع مالکيت:
مکان و محل سرمايه گذاري:
حجم کل سرمايه گذاري مورد نياز( ميليون ريال(:
نياز به تسهيلات:
ميزان اشتغال (نفر):
قابليت صادرات:
بازار هاي عمده صادرات:
پاسخگو:
پيش نويس طرح:
درخواست کتبي:
پرسش:
لطفا کدی را که درکادر مشاهده می کنید وارد نمایید.
بارگذاري مجدد تصوير