همایش فرصتهای سرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي