همایش فرصتهای سرمایه گذاری ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي